جنبش رستاخیز تغییر و شماری از نهاد های دیگر امروز در واکنش به حملات مرگبار اخیر در افغانستان تظاهرات برگزار می کند.

این جنبش در یک فراخوان از مردم خواسته که در اعتراض به حملات انتحاری سیستماتیک بر مرکز حمایت از اطفال در ننگرهار، هوتل انترکانتیننتال در کابل، فرقه 111 ارتش و حمله مرگبار در چهارراهی صدارت شهر کابل تظاهرات کنند و از رسانه ها نیز خواسته که این تظاهرات مردم را پوشش بدهند.

در اعلامیه جنبش رستاخیز تغییر آمده که این تظاهرات از پارک شهرنو کابل شروع و تا محل حمله انتحاری روز شنبه یعنی چهارراهی صدارت ادامه می یابد.

این در حالی است که در دو هفته اخیر حملات انتحاری در کابل جان بیش از 130 تن را گرفته است.