مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که در بودجه‌های ملی این کشور در سال‌های گذشته‌ی مالی، پروژه‌هایی شامل بوده که منبع تمویل آن وجود نداشته است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان در جلسه‌ی استجوابیه‌ی امروز شنبه مجلس نمایندگان افغانستان گفت: «در سال های گذشته، بنا بر هر دلیل که بوده، در ضمایم بودجه پروژه هایی بدون این که منابع تمویل آن وجود داشته باشد، در آن شامل بوده است که این امر هم یک بی‌اعتمادی را بین حکومت و شورای ملی خلق کرده و هم میان وکلا و موکلین شان.»

مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان از پروژه‌ی خاصی نام نمی‌برند، اما برخی از نمایندگان مردم در مجلس تاکید دارند که این پروژه ها باید مشخص شود که در کدام سال و تا چه میزانی بوده است.

رمضان بشردوست، یکی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان گفت که «وزارت مالیه باید علنی بگوید که کدام پروژه در کدام سال خیالی بوده است. چون بر اساس قانون وزیر که در جلسه‌ی استجوابیه حرف می‌زند، باید امار و ارقام را واضح بگوید.»

افزایش 70 میلیاردی درآمد ملی

مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان تاکید دارند که درآمد ملی افغانستان در سه سال اخیر حدود 70 میلیارد افغانی افزایش یافته است.

آقای حکیمی گفت که در سال 2014 میلادی، عواید جمع‌آوری شده حکومت افغانستان حدود 99 میلیارد افغانی بوده است. اما این میزان در سال جاری خورشیدی بیش از 169 میلیارد افغانی رسیده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان

وزیر مالیه‌ی افغانستان هم‌چنان تاکید می‌کند که رشد تولید ناخالص افغانستان در سال جاری خورشیدی، 2.6 درصد پیش بینی شده است و برآورد می‌گردد که این میزان در سال 2020 به 4.4 درصد برسد.

این در حالی است که در سال 2015 میلادی میزان تولید ناخالص افغانستان حدود 1.3 درصد بود. این میزان، دو برابر افزایش را در سال جاری میلادی نشان می‌دهد.

وزیر مالیه‌ی افغانستان گفت: «در سال ۱۳۹۳ هدف برای جمع آوری عواید ملی ۱۲۰ میلیارد افغانی بود که تا ختم سال ۹۹ میلیارد افغانی جمع آوری گردید. با آمدن حکومت جدید در سال مالی ۱۳۹۴ هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی ۱۱۴ میلیارد افغانی بود که توانستیم بیشتر از ۱۲۲ میلیارد افغانی جمع آوری کنیم. در سال مالی ۱۳۹۵ هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی ۱۳۲ میلیارد افغانی بود که توانستیم ۱۶۵ میلیارد افغانی جمع‌آوری کنیم. به همین ترتیب در سال ۱۳۹۶ هدف تعیین‌شده در سند بودجه‌ی ملی، حدود ۱۵۲٫۵ میلیارد افغانی بوده است که توانستیم در حدود ۱۶۹٫۱۳۳ میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کنیم.»

بوجه‌ی ملی 97

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان که امروز در جلسه‌ی عمومی مجلس نمایندگان در رابطه به بودجه‌ی ملی سال مالی 97 صحبت می‌کرد، گفت که اصلاحات گسترده در این بودجه در نظر گرفته شده است.

آقای حکیمی در رابطه به وضعیت عمومی اقتصادی، ترتیب بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷، مقایسه بودجۀ ملی سال های مالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، اصلاحات در بودجۀ ملی ۱۳۹۷، و موارد دیگر به مجلس افغانستان توضیح داد.

به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان مجموع بودجه ملی سال 97 حدود 350.9 میلیارد افغانی است
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان مجموع بودجه ملی سال 97 حدود 350.9 میلیارد افغانی است

به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان مجموع بودجه ملی سال 97 حدود 350.9 میلیارد افغانی است که 46 درصد آن که شامل (161.6 میلیارد افغانی) می‌شود از منابع داخلی و حدود 54 درصد آن که شامل (189.3 میلیارد افغانی) می‌شود، از منابع خارجی تمویل می‌شود.

از مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی 1397 حدود 93.7 میلیارد افغانی آن بودجه توسعه‌ای و حدود 267.1 میلیارد افغانی آن بودجه عادی می‌باشد.

وزیر مالیه‌ی افغانستان تاکید کرد که از مجموع بودجه‌ی عادی، در حدود 55 درصد آن از کمک بین المللی و حدود 45 درصد آن از منابع خارجی تمویل می‌گردد. به همین ترتیب از مجموع بودجه توسعه ای، حدود 28.5 میلیارد افغانی آن از منابع داخلی و حدود 55.2 میلیارد افغانی از منابع خارجی پیش‌بینی شده است.

بر اساس آمار وزارت مالیه‌ی افغانستان بودجه توسعه‌ای در سال گذشته، 152.4 میلیارد افغانی پیش بینی شده بود و مصرف حقیقی آن 102.6 میلیارد افغانی است که تفاوت بیشتر از 50 میلیارد افغانی را نشان می‌دهد.

افزایش مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای

مقام‌های وزارت مالیه‎ی افغانستان می‌گویند که مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای این کشور نسبت به سال قبل بیشتر به مصرف رسیده است. بر اساس آمارهای این وزارت مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای در سال جاری خورشیدی حدود ۱۳ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته‌ی خورشیدی نشان می‌دهد.

اجمل حمید رحیمزی، سخن‌گوی وزارت مالیه افغانستان
اجمل حمید رحیمزی، سخن‌گوی وزارت مالیه افغانستان

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‎ی افغانستان به‌خبرنامه گفت: « بودجه‌ی ملی۱۳۹۶در سطح حکومت ۶۷ درصد به مصرف رسیده است که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۵بیش از ۱۳ فیصد افزایش را نشان می‌دهد. وزارت مالیه در صدر جدول ده اداره‌ای که بیش از ۸۵ درصد بودجه‌ی انکشافی مربوط‌شان می‌گردد،  قرار دارد. این وزارت توانسته که  ۹۴.۶۵ درصد بودجه‌ی انکشافی خویش را به‌مصرف برساند»

بر اساس معلومات وزارت مالیه‌ی افغانستان مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای این کشور نسبت به سه سال قبل حدود ۲۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آقای رحیم‌زی گفت که مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای در سال ۱۳۹۳ خورشیدی در سطح حکومت حدود ۴۴ درصد بود که با آمدن حکومت جدید در سال ۱۳۹۴ مصرف بودجه توسعه‌ای در سطح حکومت در حدود ۵۳،۸ درصد ،در سال ۱۳۹۵ مصرف آن ۵۴ درصد و در سال جاری خورشیدی در حدود ۶۷ درصد رسیده است.

افزایش درآمد ملی یکی از تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی است که این کشور در صدد بهبود آن می‌باشد. با این وجود وزارت مالیه‌ی افغانستان گفته است که در سال گذشته‌ی مالی نزدیک به ۱۷۰ میلیارد افغانی درآمد داخلی جمع‌آوری شده است.

توسط علی شیر شهیر

علی شیر لیسانس‌اش را از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه کابل گرفته است. او در چندین رسانه‌ی دیداری- شنیداری و چاپی به‌ حیث خبرنگار، گزارشگر و ویراستار کار کرده است. شهیر اکنون خبرنگار بخش اجتماعی و اقتصادی در خبرنامه است.