لحظات پیش صدای چندین انفجار پیهم از مربوطات حوزه پنجم شهر کابل شنیده شده است.

وزارت داخله افغانستان تایید کرده که در حوزه پنجم شهر کابل انفجار صورت گرفته و صدای شلیک تفنگ نیز شنیده می شود.

رسانه ها گزارش داده اند که شماری از افراد مسلح در یک ساختمان نیمه کار پنهان شده و بر مرکز آموزش امنیت ملی در منطقه قرغه‌ی شهر کابل تیر اندازی می کنند.

تاکنون از نوعیت و هدف این انفجارها و تلفات برخاسته از این حمله چیزی در دست نیست.