موضوع بررسی فساد در مجلس افغانستان جلسه امروز شنبه(20 عقرب)، مجلس نمایندگان این کشور را نیز به به تنش و بی‌نظمی کشاند.

هفته گذشته هیات تحقیق مجلس در مورد ادعای وجود فساد اداری در این نهاد، گزارش نهایی خود را ارایه کرد که در نتیجه آن تصمیم بر این شد تا رییس مجلس، بیش از 5 میلیون را به بودجه مجلس بازگرداند و خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانه مجلس نیز برای تحقیقات بیشتر به دادستانی کل معرفی گردد.

درخواست 70 نماینده

تنش در جلسه امروز مجلس از آنجا آغاز شد که درخواستی با امضای 70 نماینده به رییس مجلس رسید تا در مورد معرفی نشدن رییس‌ دبیرخانه مجلس به دادستانی، رای گیری شود.  در بخشی از این درخواست که از سوی عبدالرووف ابراهیمی در جلسه امروز خوانده شد آمده بود ” به خاطر تامین عدالت، ما نمی‌خواهیم که آقای نصرت قربانی سیاسی باشد.”

با آنکه برخی نمایندگان نسبت به این درخواست اعتراض داشتند اما آقای ابراهیمی این درخواست را به رای‌گیری گذاشت که کارت سبز بسیاری از نمایندگان به معنای موافقت آنها برای معرفی نشدن رییس دبیرخانه مجلس به دادستانی بود.

تنش در مجلس

اما پس از رای گیری تنش در فضای مجلس بیشتر شد تا آنجا که برای دقایقی نمایندگان مخالف در مقابل جایگاه هیات اداری قرار گرفته و نسبت به این رای‌گیری به شدت اعتراض کردند.

عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس که ریاست هیات تحقیق مجلس در مورد بررسی پرونده فساد در مجلس را برعهده داشت، رای گیری دوباره در این مورد را بی‌اهمیت دانستن یافته‌های هیات تحقیق از سوی مجلس دانست. او گفت که اگر قرار است در مورد تصمیم هیات در مورد خدای‌نظر نصرت بازنگری شود، پس لازم است تا در مورد دیگر تصمیمات گرفته شده در مورد رییس، معاون اول مجلس و دیگر نمایندگان نیز بازنگری صورت گیرد.

عرفان الله عرفان در اعتراض به این رای‌گیری گفت که دیگر حاضر نیست تا مشخص شدن سرنوشت این پرونده در ترکیب هیات اداری به عنوان نایب منشی قرار گیرد.

پس از رای‌گیری برای معرفی خدای‌نظر نصرت به دادستانی، تنش در فضای مجلس بیشتر شد
پس از رای‌گیری برای معرفی خدای‌نظر نصرت به دادستانی، تنش در فضای مجلس بیشتر شد

محمد عبده نماینده بلخ نیز رای‌گیری در مورد معرفی‌نشدن رییس دبیرخانه به دادستانی را خلاف قانون دانست و گفت که تنها نهادهای قضایی افغانستان می‌توانند در مورد بی‌گناه بودن یک فرد تصمیم‌گیری کنند.

با افزایش مخالفت‌ها و تجمع برخی نمایندگان در مقابل جایگاه اداری، نظم مجلس از کنترل رییس خارج شد و  تعدادی از نمایندگان باز هم در اعتراض به این رای‌گیری، مجلس را ترک کردند.