کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، پنج قرارداد را به ‌شمول پروژه طرح و ساختمان بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان- اندخوی به ارزش ۳،۳ میلیارد افغانی، اعطا کرده است.

قرارداد طرح و ساختمان بند مچلغو در ولایت پکتیا، قرارداد انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت شبرغان- اندخوی، قراردادهای برج ترصد و دیوار احاطه‌ای دانشگاه دفاعی وزارت دفاع ملی افغانستان، قرارداد تدارک ادویه‌ی طبی مورد ضرورت وزارت دفاع ملی و قرارداد تدارک سوخت مورد ضرورت شرکت هوایی افغان آریانا پنج قراردادی بود که از سوی کمیسیون تدارکات ملی افغانستان تایید شده است.

Machalgho-Dam
کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، پنج قرارداد را به ارزش ۳،۳ میلیارد افغانی، اعطا کرده است

از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی قراردادهای پیشنهادی ترمیم قرارگاه جدید وزارت امور داخله را بخاطر رعایت نشدن روند معیاری و قانونی تدارکاتی رد کرد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان فیصله کرد تا مواردی از این دست که در آن مراحل قانونی سپری نشده است، از سوی وزارت داخله برای بررسی به دادستانی فرستاده شود.