رییس دادستانی مبارزه با فساد اداری وظیفه‌ی سید احمد شاه سادات، معین تخنیکی وزارت مخابرات را به حالت تعلیق درآورد.

در مکتوب دادستان کُل افغانستان آمده است که “طوری که در جریان قرار دارید موضوع نسبتی معین تخنیکی وزارت مخابرات تحت رسیدگی هیات تحقیق قرار دارد.”

attorney general

دادستانی گفته است که تا پایان این تحقیقات، وظیفه‌ی آقای سادات به عنوان معین تخنیکی وزارت مخابرات تعلیق گردیده است.

در این مکتوب به علت تعلیق وظیفه‌ی آقای سادات اشاره نشده است.