ماده شصت و چهارم قانون اساسی کشور صلاحیت‌های رییس‌جمهور را با وضاحت تمام بیان کرده است. حد اقل بیست وظیفه و صلاحیت برای رییس‌جمهور در قانون اساسی تصریح شده است. این صلاحیت در حالی داده شده است که نهادهای مختلف از جمله پارلمان کشور از اعمال حکومت نظارت می‌کند. اما رییس‌جمهور غنی به منظور نهادینه کردن فرهنگ کار جمعی اقدام به ایجاد شوراها کرده است.

هدف اصلی از شکل‌‌گیری شورا‌ها ایجاد کار تیمی به صورت تخصصی می‌باشد. نشست‌های برخی از شوراها در سال‌های اخیر به صورت منظم برگزار شده است. شماری از این شوراها در حوزه مسوولیت خویش با دست‌آوردهای خوبی همراه می‌باشد. بررسی چالش‌ها، مشکلات و ارایه راه‌کارهای موثر برای بیرون رفت، در نشست شوراها صورت می‌گیرد.

متاسفانه در گذشته فرهنگ کار مشترک میان وزارت‌خانه‌های کشور وجود نداشته است. در برخی موارد، وزارت ها خود در تقابل با برنامه‌های کاری وزارت دیگر قرار داشته است.

شکل‌گیری شورا‌ها کمک کرده تا فرهنگ همکاری بین وزیران کابینه و هم‌چنان معاونان وزارت‌خانه‌ها به وجود آید.

تمام شورا‌هایی که ایجاد گردیده است، هریک در بخش خاص کار می‌کنند. در ترکیب شورا‌ها نیز نهاد‌های دولتی، غیر‌دولتی و همچنان افراد دولتی و غیر دولتی شامل‌اند.

 همه‌ی شورا‌ها دارای سکرتریت بوده‌، روی تنظیم، هماهنگی و آجنداهای جلسه کار می‌کنند.

فرهنگ کار جمعی و مشترک در قالب شوراها کمک کرده است تا موانع اساسی که قبلا وجود داشت برداشته شود. بخشی از این موانع نبودِ کار جمعی‌، عدم درک روحیه مشترک و تداخل وظیفوی شماری از وزارت‌خانه‌ها بود.

شوراها کمک کرده است تا از یک‌سو فرهنگ تحمل‌پذیری در کار تیمی شکل گیرد و از سوی دیگر وزارت خانه‌ها و نهاد‌های مختلف حکومتی از حالت تداخل وظیفوی بیرون شوند.

 همچنان شورا‌ها کمک می‌کند تا تمام وزارت‌خانه‌ها درمسیر درست کاری، مطابق با لایحه وظایف خود عمل کنند.

آجنداهای شورا‌ها قبل از جلسه‌های رسمی در اختیار اعضا قرار می‌گیرد. در روز جلسه نیز کاپی‌هایی از تمام موضوعات قابل بحث در جلسه شریک می‌گردد.

گردانندگی اصلی مباحث، توسط وزیرانی صورت می‌گیرد که مسوولیت و سکرتریت شورا‌ها را به عهده دارند. برای نمونه، شورای عالی اقتصاد توسط وزارت مالیه تنظیم می‌گردد و یا شورای عالی توسعه شهری توسط وزارت شهرسازی و….

تمام اشتراک کنندگان از حق اظهارنظر برخوردارند. در تمام موضوعاتی که مطرح می‌گردد اعضا نظریات و دیدگاه‌های خود را شریک می‌کنند.  مباحث جدی در شورا‌ها مطرح می‌گردد. اما همه بربنیاد قانون و منطق استوار است.

رییس‌جمهور در تمام شوراها حضور داشته و مباحث را جمع بندی می‌کند.

نشست برخی شوراها به صورت منظم هفته‌وار،  دو هفته و برخی شورا‌ها متناسب به ضرورت برگزار می‌گردد.

مثلا جلسات شورای عالی امنیت ملی به صورت هفته‌وار دایر می‌گردد. شورای اقتصاد‌، شورای توسعه شهری‌ و شورای عالی حاکمیت قانون معمولا در هردو هفته یک‌بار برگزار می‌گردد.

با شرحی که از کار شورا‌ها داده شد به خوبی واضح می‌گردد که در این نشست‌ها تنها یک فرد تصمیم گیرنده نبوده، بلکه شورا‌ها توانسته است فرهنگ کار جمعی و نهاد‌سازی را به همراه داشته باشد.

شورا‌هایی که عملا فعالیت دارند به شرح ذیل می‌باشد:

1- کمیسیون عالی توسعه شهری

2- کمیسیون عالی امور مهاجرت

3- شورای عالی اصلاحات اداری

4- شورای منابع بشری

5- شورای عالی اراضی و آب

6- شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری

7-  شورای امنیت ملی

8- کمیسیون تدارکات ملی

9- شورای عالی اقتصاد

10- شورای توسعه زیربناها

11- شورای اتصال و توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقوی

12- شورای عالی امحای فقر

قرار است شورای عالی منابع بشری و همچنان شورای عالی در بخش معارف و تحصیلات عالی نیز ایجاد گردد.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری افغانستان است. او پیش از آن از ماه حمل سال ۱۳۹۵ به عنوان معاون سخنگوی رییس‌جمهور انتخاب شد. آقای مرتضوی سابقه طولانی روزنامه نگاری دارد و به عنوان سردبیر روزنامه هشت صبح برای مدت نزدیک به یک دهه کار کرده است.

این نوشته برای خبرنامه نگاشته شده است. دیدگاه‌های که در این نوشته آمده است، مختص نویسنده آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.

توسط شاه حسین مرتضوی

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری افغانستان است. او پیش از آن از ماه حمل سال 1395 به عنوان معاون سخنگوی رییس‌جمهور انتخاب شد. آقای مرتضوی سابقه طولانی روزنامه نگاری دارد و به عنوان سردبیر روزنامه هشت صبح برای مدت نزدیک به یک دهه کار کرده است.