دیده‌بان شفافیت افغانستان استراتژی جدید مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی را رد کرده است.

سید اکرام افضلی امروز در یک نشست خبری گفت که حکومت افغانستان متعهد به از بین بردن فساد اداری نیست.

آقای افضلی هم‌چنان گفت که یکی از مشکلات استراتژی مبارزه با فساد حکومت این کشور این است که یک میکانیزم موثر اداری برای نظارت از تطبیق آن وجود ندارد.

عملی نشدن وعده‌ها

رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان در این نشست خبری هم‌چنان گفت که نبود یک اداره‌ی تخصصی و مستقل مبارزه با فساد، خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی و خلاف معیارهای بین المللی است و حکومت افغانستان به وعده‌ی سه سال قبل مبنی بر ایجاد یک نهاد مستقل مبارزه با فساد عمل نکرده است.

سید اکرام افضلی گفته که با وجود دادخواهی‌های مکرر جامعه‌ی مدنی، حکومت افغانستان نهاد مستقل مبارزه با فساد را ایجاد نکرده و این اداره هنوز هم زیر نام کمیسیون مستقل مبارزه با فساد فعالیت می‌کند.

رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان هم‌چنان از حکومت خواست تا در عملی‌نمودن تعهداتش جدیت نشان دهد در غیر آن مبارزه با فساد در افغانستان یک شعار خواهد بود.