ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که اداره امور ریاست جمهوری، به دو بخش اداره امور و ریاست دفتر رییس جمهوری تقسیم شده است.

دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که از شروع به کار حکومت وحدت ملی، ریاست دفتر ریاست جمهوری با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری مدغم بود که مسوولیت رهبری هر دو بخش را عبدالسلام رحیمی بر عهده داشت.

در این اعلامیه آمده است که اکنون که دو اداره مدغم شده به پا ایستاده، زمان آن رسیده تا دو واحد مستقل بودجه‌ی که شامل ریاست عمومی دفتر رییس جمهور  وریاست عمومی اداره امور می‌شود تشکیل گردد.

براساس این اعلامیه، عبدالسلام رحیمی بحیث رییس عمومی دفتر ریاست جمهوری و احمدداود نورزی به عنوان رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری تعیین شده اند.

Moheq
بر اساس حکم رییس جمهور افغانستان، محمد محق به حیث مشاور فرهنگی و اجتماعی رییس جمهور گماشته شده است

علاوه بر این، بر اساس حکم رییس جمهوری افغانستان، عبدالسبحان روف به عنوان معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست دفتر رییس جمهور، احمد ویس هدایت به عنوان معاون منابع و اداره ریاست دفتر و محمد هارون چخانسوری به حیث معاون ارتباطات استراتیژیک و رسانه‌های رییس دفتر رییس جمهور شده اند. در همین حال، محمد محق، به حیث مشاور فرهنگی و اجتماعی رییس جمهور گماشته شده است.