وزارت صحت افغانستان 19 قرارداد برای عرضه خدمات صحی اساسی و بیمارستانی را به ارزش 6 میلیارد افغانی منعقد کرد.

در اطلاعیه ای این وزارت آمده است که این قراردادها مرحله سوم پروژه بزرگی به نام صحت می باشد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان علاوه بر انعقاد این قراردادها به شماری از موسسات خدماتی بهداشتی غیرانتقاعی داخلی و خارجی گفته است که عرضه خدمات بهداشتی در نقاط دوردست افغانستان از اولویت‌های وزارت او می‌باشد.

آقای فیروز افزوده که “وزارت صحت عامه در نظر دارد در پهلوی عرضه خدمات صحی اساسی و خدمات صحی شفاخانه‌ای، سطح دسترسی به عرضه خدمات صحی را با تطبیق این پروژه ها از 60 درصد به 80 درصد در کشور افزایش دهد که قرار است دوصد مرکز صحی جدید در نقاط نیازمند کشور ایجاد و یک‌صدوهفتاد مرکز صحی دیگر نیز ارتقا نماید.”

MOPH1
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان می‌گوید که قرار است دوصد مرکز صحی جدید در نقاط نیازمند کشور ایجاد و یک‌صدوهفتاد مرکز صحی دیگر نیز ارتقا نماید

در همین حال وزارت صحت افغانستان از برنامه ارتقای حقوق و امتیازات آن عده ماموران این وزارت خبر داد که در نقاط دوردست افغانستان کار می کنند. این وزارت اعلام داشت که حقوق این کارمندان چهل درصد افزایش می یابد.