سال 2016 پایان یافت و 2017 آغاز شد. اما بزرگداشت آنلاین گسترده این سال، نکته ای قابل توجه در جامعه آنلاین و رسانه های اجتماعی افغانستان بود. جالب تر این که بسیاری از شهروندان افغان دست کم در فیس بوک در این روز به دنیا آمده اند. خبرنامه به چند صفحه از کاربران فیس بوک سری زده و این گزارش را تهیه کرده است.

1:

zahedi

2:

shayagan

3:

saleha

4:

saboor-raufi

5:

rezai

6:

rahim

7:

pasakohi

8:

najafizada

9:

muqaddesa

10:

mehdi-joya

11:

khadijeh

12:

kayhan

13:

ishraq

14:

hakimi

15:

ghafar

16:

farhang

17:

erfani

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.