اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز در کابل گفت که طرح بودجه مالی سال آینده خورشیدی تا دو هفته‌ی دیگر نهایی خواهد شد و پیش از آن که نمایندگان مردم افغانستان به رخصتی زمستانی بروند، این مسوده را دوباره با نمایندگان مجلس افغانستان در میان خواهد گذاشت.

آقای حکیمی در این نشست گفت که “متاسفانه در چند سال اخیر این رسم شده است که مسوده اول بودجه مالی، هر سال از سوی پارلمان افغانستان رد شود، ما امیدوار هستیم که در جلسه با نمایندگان مردم، به یک تفاهم برسیم”

آقای حکیمی گفت که "
آقای حکیمی گفت که “در چند سال اخیر این رسم شده است که مسوده اول بودجه مالی، هر سال از سوی پارلمان افغانستان رد شود”

این اظهارات وزیر مالیه‌ی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که پیش از چاشت امروز چهارشنبه، مجلس نمایندگان افغانستان طرح مسوده اول بودجه مالی سال 1396 افغانستان را رد کرد.

آقای حکیمی گفت که وزارت مالیه افغانستان همراه با کمیسیون های مختلف پارلمانی از جمله کمیسیون مالی و بودجه پارلمان نشست‌هایی خواهد داشت و این مشکل به زودی حل خواهد شد.

پیش از چاشت امروز، پارلمان افغانستان اولین مسوده طرح بودجه مالی سال آینده خورشیدی را رد کرد
پیش از چاشت امروز، پارلمان افغانستان اولین مسوده طرح بودجه مالی سال آینده خورشیدی را رد کرد

وزیر مالیه افغانستان تاکید کرد که “تقاضای پارلمان، تقاضای مردم افغانستان است، ما با امکاناتی که داریم با آن‌ها می نشنیم تا به یک تفاهم کلی برسیم و ما امید وار هستیم که این مشکل تا دو هفته‌ی دیگر حل شود”