نتیجه یک نظر سنجی در مورد کار کرد‌های نمایندگان پارلمان افغانستان زیر نام «عملکرد نمایندگان پارلمان از دیدگاه مردم»، نشان می‌دهد که این نمایندگان، بی نظم، قوم‌گرا و در برابر مسوولیت شان در قبال مردم، بی اعتنا بوده اند.

این نظر سنجی که در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته توسط خانه‌ی آزادی افغانستان انجام شده و در آن بیش از 7600 تن نظر داده اند.

رعایت نظم در پارلمان

یکی از مواردی که در این نظرسنجی مطرح شده مساله رعایت نظم در پارلمان، مطابق طرز العمل و آیین‌نامه های داخلی بوده است.

نظر بیشترین پاسخ‌دهندگان این بوده که نمایندگان طبق طرزالعمل و آیین‌نامه‌های داخلی عمل نکرده اند. 27.4 درصد به‌طور کامل و 15.8 درصد به‌طور نسبی مخالف بوده اند. تنها 15.5 درصد از پاسخ‌دهندگان گفته اند که رعایت نظم توسط نمایندگان در پارلمان مطابق طرزالعمل و آیین‌نامه‌های داخلی بوده است.

برخی از نمایندگان مجلس
نتیجه‌ی این نظر سنجی امروز سه شبنه در کابل اعلام شد

آداب و نزاکت های رفتاری و گفتاری

در این مورد تنها 10.4 درصد از مصاحبه‌شوندگان گفته اند که نمایندگان پارلمان، آداب و نزاکت گفتاری و رفتاری را رعایت می‌کنند. 46 درصد دیگر گفته اند که این نمایندگان آداب و نزاکت‌های رفتاری و گفتاری را رعایت نمی‌کنند.

منافع ملی و شخصی

یکی از پرسش‌‎های این نظرسنجی این بوده که آیا در تصمیم‌گیری‌های پارلمانی نمایندگان را منافع ملی بر منافع شخصی- سیاسی ترجیع داده اند؟

تنها 19.5 درصد اعتقاد داشته اند که نمایندگان پارلمان منافغ ملی را نسبت به منافع شخصی ترجیع داده اند، اما 42.7 درصد دیگر گفته اند که منافع ملی را نسبت به منافع شخصی ترجیع نداده اند.

پرسش دیگر که در این مورد مطرح شده، این بوده که نمایندگان پارلمان چقدر منافع قومی را بر منافع ملی ترجیع می‌دهند؟

در این مورد نیز بخش بیشتر پاسخ‌دهندگان گفته اند که نمایندگان پارلمان منافع قومی را بر منافع ملی ترجیح داده اند. 27.3 درصد از پاسخ‌دهندگان به‌طور کامل و 16.6 درصد به‌طور نسبی مخالف این بوده اند که نمایندگان پارلمان منافع ملی را نسبت به منافع قومی ترجیع می‌دهند.

speach
مسوولان خانه‌ی آزادی افغانستان می‌گویند که اکثر نمایندگان پارلمان در تصویب بودجه، مسلکی عمل نمی‌کنند

در مورد تصویب بودجه

در مورد چگونگی تصویب بودجه، متوازن، مسلکی و عادل بودن آن توسط نمایندگان پارلمان، 13درصد از مصاحبه‌شوندگان گفته اند که نمایندگان پارلمان در تصویب بودجه، عادلانه، متوازن و مسلکی عمل کرده اند. اما 55 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد شان بر این بوده که تصمیم نمایندگان برای تصویب بودجه مسلکی و متوازن نبوده است.

مبارزه با فساد

در مورد مبارزه با فساد اداری از مردم خواسته شده که تا چه حد نمایندگان پارلمان در امر مبارزه با فساد نقش داشته اند و یاهم چقدر ترویج‌کننده فساد بوده اند.

بیشترین گروه که شامل 37درصد می‌شود، گفته‌اند که این نمایندگان در افزایش فساد نقش مستقیم داشته اند. در مقابل تنها 8 درصد گفته اندکه عملکرد نمایندگان در مبارزه با فساد موثر بوده است. 33 درصد دیگر گفته اند که عملکرد نمایندگان هیچ تاثیری در امر مبارزه با فساد نداشته است.

corruption
این نظر سنجی نشان می‌دهد که نمایندگان پارلمان نقش برازنده‌ای در ترویج و محو فساد دارد

مراجعه به وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های حکومتی

در این نظر سنجی از پاسخ‌دهندگان خواسته شده که نمایندگان پارلمان بیشتر به چی منظورهایی به ادارهای حکومتی سر زده اند.

47 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارد که آنان برای پیگیری حل مشکلات و منافع شخص خود بوده اند. تنها 11 درصد از پاسخ‌دهندگان گفته اند که نمایندگان پارلمان با مراجعه به وزارت‌خانه‌ها، پیگیر مشکلات و منافع ملی بوده اند. سوال دیگری در این مورد این بوده است که، به نظر شما نمایندگان پارلمان، منافع ملی را بر منافع قومی ترجیع داده اند یانه ؟

که در این مورد نیز بیشترین پاسخ، مصاحبه‌کنندگان منفی بوده است.

حاضر بودن در جلسه های پارلمان

در این مورد تنها 11.7 درصد گفته اند که نمایندگان پارلمان منظم در جلسه‌های پارلمان حاضر می‌شوند. اکثریت پاسخ‌دهندگان که حدود 54.9 درصد را شامل می شود، به نظم و حاضر بودن آنان در جلسه‌ها مخالفت کرده اند.

press
این نظر سنجی در 34 ولایت افغانستان انجام شده است

میزان رضایت مردم

در پرسش‌نامه این نظر سنجی یکی از سوال‌ها این بوده است که آیا نمایندگان ولایت تان توانسته اند از ولایت تان به خوبی نمایندگی کنند و آیا نمایندگان ولایت شما در روزهای رخصتی در ولایت تان حضور یافته و پیگیر مشکلات تان بوده است؟

پاسخ 66 درصد از مصاحبه‌کنندگان این بوده که نماینده شان نتوانسته اند که از ولایت شان به‌خوبی نمایندگی کنند. تنها 22 درصد اعتقاد داشته اند که نمایندگان شان نماینده خوبی برای ولایت‌شان بوده است.

در مورد پیگیری مشکلات آنان توسط نمایندگان شان در روزهای رخصتی، 17 درصد گفته اند در ایام رخصتی نمایندگان پارلمان به ولایت می‌آیند و مشکلات آنان را پیگیری می‌کنند. اما بیش از 67 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که نمایندگان شان از در صدد پیگیری مشکلات آنها نیستند.

journalists
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر مردم افغانستان در انتخابات آینده پارلمانی به نمایندگان فعلی رای نمی‌دهند

انتخابات آینده پارلمانی

در مورد انتخاب پارلمانی آینده، در پرسش‌نامه از مردم خواسته شده که آیا در انتخابات آینده همین نمایندگان را انتخاب می‌کنند؟

تنها 14 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که به دور بعد به این نمایندگان رای می‌دهند. اما 46 درصد بطور قاطع گفته اند که دیگر به این نمایندگان رای نمی دهند. 18 درصد نظری نداشته اند.