مجلس نمایندگان افغانستان، به سه وزیر کابینه این کشور رای عدم اعتماد داد و آنها را از وظایف شان برکنار کرد.

جلسه امروز مجلس نمایندگان افغانستان، به استیضاح وزرای خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی این  کشور اختصاص داشت که نتوانسته بودند بودجه انکشافی وزارت های شان را به مصرف برسانند.

صلاح الدین ربانی
صلاح الدین ربانی

در جلسه امروز، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان نتوانستند نظر مثبت نمایندگان مجلس را بدست آورند و در نتیجه رای دهی، از سوی مجلس برکنار شدند.

صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، تنها توانست رای تایید 58 نماینده را به دست آورد اما صلاحیت او از سوی 140 نماینده افغانستان رد شد.

محمود بلیغ
محمود بلیغ

محمود بلیغ وزیر فواید عامه نیز تنها توانست رای تایید 33 تن را با خود داشته باشد اما 164 تن دیگر از نماینده گان به او رای منفی دادند.

نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان نیز با به دست آوردن 56 رای تایید، با رای منفی 144 تن دیگر مواجه شد و او نیز از این وزارت کنار گذاشته شد.

نسرین اوریاخیل
نسرین اوریاخیل

علی اکبر هم‌کار این گزارش بوده است.