سرپرست ولایت بلخِ افغانستان در پیامی که از سوی شبکه‌ی تلویزیونی طلوع‌نیوز پخش شده، واکنش تلویحی به اختلافات اخیر میان رییس‌جمهور و معاون رییس‌جمهور افغانستان داشته است. خبرنامه این پیام را در 9 نکته خلاصه کرده است.

یک. سرپرست ولایت بلخ در پیام خود گفته است که افغانستان نسبت به هر وقت دیگر نیاز به اتحاد، اتفاق و کارهای با همی دارد. برای افغانستان مترقی باید با انسجام کار کرد. اختلافات قومی به نفع هیچ طرفی تمام نمی شود. آسیب های این رفتارها را شهروندان افغان می بینند و تحمل می کنند.

دو. آقای نور تاکید کرده که توانایی عمومی، سازمانی و سیاسی را باید روی انکشاف و آوردن ثبات و امنیت متمرکز ساخت.

سه. عطامحمد نور تصریح نموده که مبارزه با فساد اداری باید در اولویت اساسی رهبران افغانستان قرار داشته باشد و این مسئله ضربه شدید به ملت افغانستان زده است.

آقای نور
عطا محمد نور: مبارزه با فساد اداری باید در اولویت اساسی رهبران افغانستان قرار داشته باشد

چهار. این مقام ارشد جمعیت اسلامی افغانستان گفته است که همگان نیروهای خود را برای تامین امنیت و ثبات افغانستان به خرچ دهند تا فزون خواهی، ایجاد اختلافات قومی و بروز دادن چالش ها در مقابل رهبری حکومت افغانستان.

پنج. عطامحمد نور در عین حال تصریح کرده که حکومت وحدت ملی دارای نقض و ایراد است اما نمی توان همه دستاورد های آن را زیر سوال برد. کنفرانس های وارساو و بروکسل نمونه های از این دستاوردها برای ملت افغانستان است.

شش. سرپرست ولایت بلخ گفته است که نیاز است تا توسعه و تامین امنیت و همه مسائل به صورت متوازن صورت گیرد. این توسعه متوازن برای مناطق مختلف انجام شود و مسائل بر اساس شهروندمحوری به پیش برود تا قومیت محوری.

عطا محمد نور سرپرست ولایت شمالی بلخ

هفت. آقای نور همزمان گفته است که در صورت نگاه قومی، تاجیک ها بالاترین آسیب را دیده اند و کمترین حضور را در مدیریت قدرت سیاسی در افغانستان دارند. در مثلث رهبری ریاست جمهوری و ریاست اجرایی کمترین میزان حضور را تاجیک ها دارند. اما نمی توان به این خاطر، مسائل قومی و سمتی را برای پایان نظام سیاسی و ایجاد چالش در برابر این نظام دامن زد.

هشت. این مقام تاثیر گذار شمال افغانستان راه حل حق خواهی را در دیالوگ، تفاهم و تساهل و تسامح دانسته است. آقای نور گفته است که اکنون با ریاست جمهوری و ریاست اجرایی برای تیم خود و جمعیت اسلامی وارد گفتگوهای حق خواهانه می باشد.

نهم. او تاکید کرده که در صورت نیاز به تصامیم بزرگ تر رهبری جمعیت اسلامی و رییس این حزب در تفاهم با همدیگر این تصامیم را خواهد گرفت، اما جمعیت یک حزب تسامح گرا بوده است.