بر اساس مصوبه جدید حکومت افغانستان، قرار است خدمات برق‌رسانی در روستا‌های این کشور گسترش یابد.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات به خبرنامه گفت که پیش از این در یک روستا به ظرفیت 400 کیلووات برق عرضه می‌شد اما اکنون بر اساس برنامه جدید حکومت افغانستان، در هر روستا تا یک میگاوات برق عرضه خواهد شد.

آقای رستمی گفت که وزارت احیا و انکشاف دهات به این منطور نشست یک روزه‌ای را در کابل با حضور شماری از نمایندگان بخش خصوصی، ادارات دولتی و برخی از سازمان‌های بین‌المللی برگزار کرده است. در این نشست مسایل تدارکاتی انرژی‌های قابل تجدید را ارزیابی کرده است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان
اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان

از سوی هم نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات گفته است که این برنامه‌ی برق‌رسانی زمینه تقویت صنایع کوچک تولیدی و تاسیسات محلی را فراهم می‌کند.

او گفته است که ” در گذشته این وزارت با اجرای پروژه‌های برق، تنها به خانواده‌ها، خدمات برق ‌رسانی را عرضه می ‌کرد؛ اما با آغاز برنامه میثاق شهروندی در کنار خدمات برق ‌رسانی به مردم، به تقویت صنایع کوچک تولیدی و خدمات برق‌ رسانی برای تاسیسات محلی نیز توجهی بیشتر می‌‌شود.”

به گفته‌ی درانی، پس از این پروژه‌های برنامه انرژی پایدار، براساس یک تحلیل اقتصادی و بازدهی اقتصادی آن انتخاب و عملی می ‌شوند.

برنامه انرژی پایدار برای توسعه روستاها که بخشی از برنامه میثاق شهروندی می‌باشد توسط وزارت احیا و انکشاف دهات و صندوق انکشافی ملل متحد، بر پایه تلاش‌های انجام شده برای ارایه دسترسی به انرژی در مناطق روستایی ایجاد شده است.

بودجه برنامه میثاق شهروندی حدود یک میلیارد دالر امریکایی پیش بینی شده است. تمویل این برنامه یکی از اولویت های حکومت افغانستان بوده و اولین  تمویل کننده آن حکومت افغانستان می‌باشد.

اولین جلسه‌ی برنامه انرژی پایدار در کابل

توسعه روستاها

برنامه میثاق شهروندی شامل شش برنامه مهم خدماتی از تهیه آب آشامیدنی و آبیاری، وصل و کاهش فاصله شهرها با روستاها، خدمات برق رسانی، خدمات اساسی صحی، خدمات اساسی آموزش و پرورش و ترویج تکنوژی‌های زراعتی می‌شود.

آقای رستمی می‌گوید که میثاق شهروندی تضمین کننده انکشاف متوازن میان شهرها و روستاها می‌باشد. او تاکید کرد که بر اساس این برنامه توجه به شهرها و روستاها یک‌سان است.

این برنامه در سه مرحله برای ده سال طراحی شده است. در مرحله اول از سال ۲۰۱۶-۲۰۲۰  حدود ۱۲هزار روستا و در مرحله دوم نیز از سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۳ به تعداد ۱۲هزار روستای دیگر و تا سال ۲۰۲۶ خدمات انکشافی از طریق میثاق شهروندی به ۳۶هزار روستا می‌رسد.

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان