آریانا سعید یکی از خوانندگان پرطرفدار موسیقی افغانستان است. او آهنگ های شاد و وطن دوستانه ای زیادی را خوانده است. خانم سعید حضور جدی در انستاگرام دارد و زندگی خود را خارج از سالون های آوازخوانی در حالات عادی منتشر می کند. این مجموعه، عکس های است که از او در انستاگرام منتشر شده و جلوه های دیگری از زندگی اوست. در بسیاری از این عکس ها خانم سعید صبح بخیر و شب بخیر فراوانی دارد.

https://www.instagram.com/p/BL77fKKhJwJ/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BL__6cPBBCG/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLxb2_ahgoV/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLkbj5xhA0X/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLmAs8ZBuxZ/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLisk4fhTPs/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLbNZD0BnS7/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLItNZeBams/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLX9tV4hr-6/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLA7vM4hntk/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BKsboqoh5rB/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BKurJpVB3F0/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BKDzIryhXe0/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJ4lUb6BG3C/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJII_h2BrVD/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJSiIAPB4ae/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJX5_WhhO7u/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJOJTaRh1KP/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJQK1GYhWl4/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJnUyjdB0j4/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJyQBAYBkcW/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJ8JCcHhFKl/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BKDzIryhXe0/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BLlZCBtBHFy/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BK-aNSih756/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BK-OLn_BOpU/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BKlLcS_Bh79/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BJDLs3xBbaA/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BI2Hz4XhKcb/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BIxAa3jBKvN/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BIvmr7fBL8p/?taken-by=aryanasayeedofficial

 

https://www.instagram.com/p/BIqEQw5BOMv/?taken-by=aryanasayeedofficial