تفاهم‌نامه ای به ارزش 791میلیون دالر امریکایی میان وزارت مالیه افغانستان و اداره توسعه بین المللی امریکا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به امضا رسید.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در این مراسم گفت این کمک‌ها، تاثیر خوبی بالای زندگی مردم خواهد داشت و شهروندان افغان این تغییر را به زودی در بخش معارف، صحت، بخش خصوصی و هم‌چنان در حوزه حکومت‌داری خوب احساس خواهند کرد.

آقای حکیمی به نمایندگی از حکومت افغانستان اطمینان داد که این کمک‌ها به گونه‌ی شفاف در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

وزیر مالیه افغانستان در جریان امضای این تفاهم نامه

ویلیام همینگ، نماینده اداره توسعه بین المللی آمریکا، «USAID» ، نیز در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت که امضای این تفاهم‌نامه به تعقیب تعهدی است که ایالات متحده امریکا در کنفرانس بین المللی حامیان مالی در بروکسل داده بود.

او افزد که “این تعهدی است که از طریق آن مردم ایالات متحده امریکا با مردم افغانستان ایستادگی خود را نشان می‌دهد.”

این کمک ها در ادامه تعهدات ایالات متحده امریکا در کنفرانس بروکسل است

به گفته‌ی نماینده اداره توسعه بین المللی امریکا، این کمک‌ها، تعهد پایدار امریکا را به منظور حمایت از مردم افغانستان، ترویج صلح و رفاه، حکومت‌داری خوب و حقوق بشر فراگیر در تمام نقاط افغانستان، نشان می‌دهد.

آقای هیمینگ گفت که این کمک‌ها بیشتر روی رشد اقتصادی، کار مشترک با مردم و دولت افغانستان در زمینه بهبود محصولات زراعتی، ایجاد فرصت کاری برای زنان افغانستان، و هم‌چنان بهبود دسترسی به مکاتب و خدمات صحی و دولتی متمرکز خواهد بود.