برنامه ملی میثاق شهروندی (Citizen Charter) امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان آغاز به کار کرد. در این برنامه  قرارداد 400 میلیون دالر امریکایی میان بانک جهانی و حکومت افغانستان برای تمویل این برنامه با حضور محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و مقام‌های وزارت‌خانه‌های مالیه، انکشاف دهات و زارعت امضا شد.

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که این برنامه براى خدمات رسانی به روستاها و شهرهای افغانستان ایجاد شده و در آن برای بازسازی و رفاه روستاها و شهرهای افغانستان تلاش شده است.

مقام‌های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که میثاق شهروندی، نکته‌ی وصل روستا‌ها با شهر ها است که این برنامه روزنه‌های جدید برای کار، نوسازی و بازسازی را در روستا‌های افغانستان مهیا می‌کند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در مراسم افتتاح این برنامه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که ” ما می‌خواهیم با تطبیق برنامه‌ی میثاق شهروندی، روستاهای افغانستان را به مکان مرفه تبدیل کنیم.”

eklil-hakimi
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در این برنامه گفت که شروع و اجرای این برنامه نشان می‌دهد که افغانستان دارای نیروی فنی شده است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان نیز در این مراسم گفت که دو سال قبل این برنامه یک ایده بوده اما امروز جامه عمل پوشیده است. آقای عبدالله اضافه کرد که حکومت افغانستان انتقاد پذیر است و میثاق شهروندی پل خوب ارتباطی است که صدای دورترین روستاهای افغانستان را به حکومت می رساند و نیازهای آنان از این طریق رفع شود.

8 مورد از 1 میلیارد دالر بودجه 10 ساله این برنامه ملی:

1- بخشی از تعهد کنفرانس لندن

حکومت وحدت ملی در روزهای اول کار خود در کنفرانس لندن در سال 2014 طرح خودکفایی افغانستان را پیشکش کرده بودند. با این وجود مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که با افتتاح این برنامه ملی، به آن تعهد شان عمل می‌کنند و آغاز این برنامه به نوعی آغازی است به سوی خودکفایی افغانستان.

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که رفاه روستا‌های افغانستان از طریق استحکام روابط ملت و حکومت و ایجاد فضای اعتماد ممکن است. آنان می‌گویند این برنامه به عنوان یک قرارداد اجتماعی، رابطه‌ی حکومت را با مردم تعریف می‌کند.

2- تطبیق فصل دوم قانون اساسی

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، در افتتاح این برنامه گفت که اجرای این برنامه به نوعی، تطبیق فصل دوم قانون اساسی افغانستان است که در مورد حقوق و وجایب شهروندی افغانستان تاکید کرده است.

آقای حکیمی گفت که حکومت افغانستان در تخصیص منابع، دست بازی ندارد ولی با در نظرداشت فهرست طولانی که برای اولویت‌های انکشافی اش دارد، این برنامه را یکی از اولویت های خود تعیین کرده و تصمیم دارد که در دورترین نقاط افغانستان این برنامه را تطبیق کند.

world-bank
از جمع یک میلیارد بودجه این برنامه، 400 میلیون دالر آن را بانک جهانی پرداخت می‌کند

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که اهمیت برنامه میثاق شهروندی در این است که تمام شهروندان به شمول زنان، مردان، اطفال، جوانان، فقرا، معلولین، زنان بیوه و به‌خصوص بیجا‌شدگان و مهاجرین را پوشش می دهد.

3- مشارکت مردم و حکومت

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که میثاق شهروندی، زمینه ساز مشارکت مردم و حکومت افغانستان است. این برنامه در راستای کاهش فقر و عرضه خدمات اجتماعی در روستاها و شهرهای افغانستان طراحی شده است.

اکلیل حکیمی گفت که “رهبری حکومت افغانستان تلاش دارد تا آنچه برای اولاد خود آرزو دارند آن را برای اولاد آخرین قریه‌ای که در آخرین قسمت افغانستان قرار دارد آرزو می‌کند.”

از سوی هم آقای حکیمی مشارکت مردم را در این برنامه مهم دانست و گفت که این برنامه بدون همکاری مردم تطبیق نخواهد شد. او از شهروندان افغان خواست که در زمینه اجرای این برنامه ها با حکومت افغانستان همکار باشد.

4- برنامه مردمی

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند، میثاق شهروندی برنامه مردمی است که به صورت مستقیم با مردم کار می‌کند و بودجه‌ی آن از طریق شوراهای انکشافی به مصرف می‌رسد.

رییس جمهور غنی در شروع این برنامه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که “ما می خواهیم به مردم خود بگوییم که حکومت شما از مشکلات و ضروریات شما به صورت اساسی و واضح اگاه است و گوش شنوا دارد. شما نیز در شناسایی نیازمندی تان همکار بوده و ابتکار این برنامه ملی را خود شما به دست گیرید.”

ghani
اشرف غنی می‌گوید که حکومت وحدت ملی گوش شنوایی برای شنیدن نیازمندی‌های روستاییان دارد

5- بودجه این پروژه

بودجه این برنامه حدود یک میلیارد دالر امریکایی پیش بینی شده است. تمویل این برنامه یکی از اولویت های حکومت افغانستان بوده و اولین  تمویل کننده آن حکومت افغانستان می‌باشد.

بودجه اولیه این برنامه 130 میلیون دالر آمریکایی است. در عین حال، 400 میلیون دالر دیگر از طریق صندوق پول بازسازی افغانستان از طریق دونرهای افغانستان که مدیریت آن را بانک جهانی به عهده دارد و همچنان 100 میلیون دالر دیگر آن از طریق نهاد انکشاف بین المللی ایالات متحده در مرحله اول برای چهار سال موجود می باشد.

6- حاصل تجربه گذشته

به گفته‌ی مقام های حکومت افغانستان، میثاق شهروندی برنامه ای است که بر اساس کارکرد 13 ساله همبستگی ملی که از طریق آن 35 هزار روستا در سراسر افغانستان تحت پوشش قرار گرفت و با عث تغییرات چشمگیر در زندگی روستاینان افغانستان شد، طرح و ترتیب شده است. در عین حال، نواقص برنامه همبستگی ملی شناسایی شده و در این برنامه این نواقص رفع شده است.

7- تفاوت میثاق شهروندی و همبستگی ملی

تفاوت های همبستگی ملی و میثاق شهروندی این است که این برنامه علاوه بر روستاها در شهرهای افغانستان نیز اجرا می شود.

تمام فعالیت های انکشافی در روستاها و شهر ها از طریق شوراهای انکشافی رهبری خواهد گردید.

میثاق شهروندی محدود به یک وزارت نیست، بلکه در این برنامه ملی، اداره ها و وزارت خانه های متعددی نقش فعال خواهد داشت. وزارت های انکشاف دهات، معارف، زارعت، فواید عامه ، اداره مستقل ارگان های محل و وزارت مالیه در قالب یک دبیرخانه مشترک در تحقق تمام تعهداتی که در این برنامه پیش بینی شده، عمل خواهد کرد.

arg
در این برنامه مقام‌های زیادی از اداره های داخلی و خارجی اشتراک کرده بودند

8- ده سال زمان

میثاق شهروندی طی ده سال آینده در سراسر افغانستان اجرا می شود. در مرحله اول، این برنامه در یک سوم کل افغانستان اجرا می گردد. مقام های دولت افغانستان از چالش های متعدد در مسیر اجرای این برنامه سخن می گویند، اما در عین حال تاکید می کنند که با همکاری همه نهادهای ذیربط امیدوارند تا آن را اجرا نمایند.