1- درخواست ازدواج در محضر عمومی در مقر بازی های المپیک خبرساز شد و پرحاشیه بود.

2-

Afghans-and-the-Rio-Olympics

3- ورزش کار افغان با 9 ثانیه باخت نیز از خبرسازان منفی این المپیک بود.

4- اوج هیجان المپیک در فضا

 

5- مردان دامن پوش جیبوتی از آفریقا در افتتاحیه المپیک 2016 توجه زیادی را به خود جلب کردند.

6- برق چشمان مادر بزرگ و پدر بزرگ آسترالیایی در موفقیت نوه شان.

https://twitter.com/Aryastark49/status/765153961187958784

7- جالب این که دوچرخه سواران ایرانی نتوانستند حتی در خط پایان برسند.

https://twitter.com/FARSHwitter/status/763898453688721408