آغاز دشواری

اوج دشواری و البته آغاز آن در سال اول دانشگاه است، زمانی که پسر نوجوان علاوه بر مشکلات درسی در یک محیط ناآشنا باید در خوابگاه نیز جدا از خانواده خود زندگی جدیدی را آغاز کند. این زندگی چالش های خاص خود را دارد. دانشجو مکلف است تا تمام مسائل خود را حتی بیماری و شادی و غصه اش را تنهایی به سر کند.

hostel
نمای از اطاق دانشجویی

شهر غریب

برای یک دانشجو به ویژه در افغانستان که در سن هیجده سالگی از مکتب فارغ شده و در نوزده سالگی وارد دانشگاه می شود، در صورتی که در شهر که غیر از شهر خودش است کامیاب شود، اولین چالش علاوه بر چالش های دیگر غربت در شهر دیگر است که در آن دوست و آشنایی نیست. این غربت سخت و دلگیر است. آشنایی با محیط آن شهر زمان بر می باشد و به همین جهت است که بسیاری از دانشجویان تا زمانی که با آن محیط جدید آشنا می شوند، دچار استرس، فشارهای روانی و شاید هم افسردگی می گردد.

hostel
دختران دانشجو در خوابگاه

امکانات اندک

در زندگی دانشجویی اکثر دانشجویان بی بضاعت اند و اقتصاد خوب ندارند. به این جهت، در محیط خوابگاه نیز رفاه خانه موجود نیست. تخت های فرسوده، اتاق های نم آلود، غذاهای ثقیل و معمولی، ساختمان های فرسوده و دور افتاده و فضای عمومی که اکثرا هیچ کسی در آن پروای کسی دیگری را ندارد.

hostel
نمای دیگری از دانشجوی در اطاق دانشجویی

روابط اجتماعی محدود  

در خوابگاه ها اکثرا دانشجویان گرایش های قوم محوری پیدا می کنند. بسیاری از دانشجویان می‌کوشند تا با افرادی در یک اطاق زندگی کنند که از قوم و تبار خودش است. این آغاز روابط بر اساس معیار های قومی و سمتی است. علاوه بر این، هر دانشجو تلاش می کند با کشیدن پرده ای اطراف تخت خود، به اندازه آن تخت برای خود محیط امن و شخصی تعریف کند. بسیاری از افراد که دارای روحیه بالا نیستند، منزوی تر می گردند.

hostel
دختران دانشجو در خوابگاه دانشجویی

سرگرمی های تکراری

سرگرمی اکثر دانشجویان خوابگاه ها قطه بازی است. در کنار آن بیشتر دور هم جمع می شوند و جوک تعریف می کنند و یا هم در نهایت فلم می بینند. علاوه بر آن بحث های سیاسی جانبدارانه و داغ نقل مجلس بسیاری از این دانشجویان است. در کنار آن، می توان در برخی از موارد گفتگوهای در باره احساسات و عواطف را نیز بین دو دوست نزدیک دید اما آن قصه ها نیز از احساسات پنهانی است که هیچگاهی شخص به خاطر موقعیت اجتماعی خود نتوانسته بروز دهد.

hostel
نمای از سرگرمی عمومی دانشجویان

شخصیت تغییر یافته

با سپری نمودن یک دوره درسی لیسانس یا فوق لیسانس در خوابگاه ها، بسیاری از این دانشجویان دیگر آن انسان اولی نیست که در روستای خود با شور و شوق زندگی می کرد و به آینده می نگریست. زمین را شخم می‌زد و آرزوی راه یافتن به دانشگاه را داشت. در بیشتر موارد دیده شده که او دیگر متعصب و قوم گرا شده و در مواردی نیز منزوی و بی حوصله و کسل.

hostel
نمای دیگر از اطاق دانشجویی

 

نصیر فیضی همکار این گزارش بوده است.