موسسه حمایت از کودکان «سیف د چلدرن» امروز کنسرتی را برای کودکان با حضور فرهاد دریا برگزار کرد که در آن کودکانی زیادی حضور داشتند. در این کنسرت آقای دریا به مناسبت تجلیل از روز کودک، برخی از آهنگ‌هایش را خواند و فضای شادی‌آوری را ایجاد نمود. خبرنامه در روایت تصویری به این محفل پرداخته است.

Farhad Darya, Save the children (1)

Farhad Darya, Save the children (2)

Farhad Darya, Save the children (3)

Farhad Darya, Save the children (4)

Farhad Darya, Save the children (5)

Farhad Darya, Save the children (6)

Farhad Darya, Save the children (7)

Farhad Darya, Save the children (8)

Farhad Darya, Save the children (9)

Farhad Darya, Save the children (10)

Farhad Darya, Save the children (11)

Farhad Darya, Save the children (12)

Farhad Darya, Save the children (13)

Farhad Darya, Save the children (14)

Farhad Darya, Save the children (15)

Farhad Darya, Save the children (16)

Farhad Darya, Save the children (17)

Farhad Darya, Save the children (18)

Farhad Darya, Save the children (19)

Farhad Darya, Save the children (20)

Farhad Darya, Save the children (21)

Farhad Darya, Save the children (22)

Farhad Darya, Save the children (23)

Farhad Darya, Save the children (24)

Farhad Darya, Save the children (25)

Farhad Darya, Save the children (26)

Farhad Darya, Save the children (27)

Farhad Darya, Save the children (28)

Farhad Darya, Save the children (29)

Farhad Darya, Save the children (30)

Farhad Darya, Save the children (31)

Farhad Darya, Save the children (32)

Farhad Darya, Save the children (33)

Farhad Darya, Save the children (34)

Farhad Darya, Save the children (35)

Farhad Darya, Save the children (36)

Farhad Darya, Save the children (37)

Farhad Darya, Save the children (38)

Farhad Darya, Save the children (39)

Farhad Darya, Save the children (40)

Farhad Darya, Save the children (41)

Farhad Darya, Save the children (42)

Farhad Darya, Save the children (43)

Farhad Darya, Save the children (44)

فریضه عالمی هم‌کار این گزارش بوده است.