به دنبال تجلیل‌ها از روز کودک در کابل، عصر امروز نهاد رفع نیازمندی‌های اطفال و زنان برنامه‌ی تحت عنوان “جشن‌واره‌ی یک لبخند” در باغ بابر کابل برگزار کرد. محور این برنامه را کودکان پرورش‌گاهی تشکیل می‌دادند که با حضور هنرمندان مطرح موسیقی، تیاتر و سرکس افغانستان میزبانی شدند. خبرنامه در گزارش تصویری این محفل را پوشش داده است.

Children day in Babur garden (1)

Children day in Babur garden (2)

Children day in Babur garden (3)

Children day in Babur garden (4)

Children day in Babur garden (5)

Children day in Babur garden (6)

Children day in Babur garden (7)

Children day in Babur garden (8)

Children day in Babur garden (9)

Children day in Babur garden (10)

Children day in Babur garden (11)

Children day in Babur garden (12)

Children day in Babur garden (13)

Children day in Babur garden (14)

Children day in Babur garden (15)

Children day in Babur garden (16)

Children day in Babur garden (17)

Children day in Babur garden (18)

Children day in Babur garden (19)

Children day in Babur garden (20)

نصیر فیضی هم‌کار این گزارش بوده است.