دومین گردهمایی مردمی تحت عنوان جنبش روشنایی امروز در کابل برگزار شد. در این گردهمایی رهبران این جنبش بر موضع قبلی‌شان در باره مسیر مورد نظر آن‌ها برای عبور لین برق پنج‌صد کیلوولت که بامیان-وردک می‌باشد تاکید کرده و حکم اخیر رییس جمهور مبنی بر انتقال برق پنج‌صد کیلوولت از مسیر سالنگ را نپذیرفتند. خبرنامه در گزارش تصویری، این گردهمایی را روایت کرده است.

TUTA gathering (1)

TUTA gathering (2)

TUTA gathering (3)

TUTA gathering (4)

TUTA gathering (5)

TUTA gathering (6)

TUTA gathering (7)

TUTA gathering (8)

TUTA gathering (9)

TUTA gathering (10)

TUTA gathering (11)

TUTA gathering (12)

TUTA gathering (13)

TUTA gathering (14)