اولین برند لباس در افغانستان که خوش درخشیده و در مدت‌زمان کوتاهی توانسته جایگاه خوبی را برایش باز کند. لَمَن برند لباسی است که نزدیک به شش ماه از عمر آن می‌گذرد. خبرنامه در روایت تصویری از در ورودی تا چرخه تولید لباس و نوع فعالیت لمن را پوشش داده است.

Laman A Brand in Afghanistan (1)

Laman A Brand in Afghanistan (2)

Laman A Brand in Afghanistan (3)

Laman A Brand in Afghanistan (4)

Laman A Brand in Afghanistan (5)

Laman A Brand in Afghanistan (7)

Laman A Brand in Afghanistan (6)

Laman A Brand in Afghanistan (8)

Laman A Brand in Afghanistan (12)

Laman A Brand in Afghanistan (9)

Laman A Brand in Afghanistan (11)

Laman A Brand in Afghanistan (13)

Laman A Brand in Afghanistan (14)

Laman A Brand in Afghanistan (15)

Laman A Brand in Afghanistan (16)

Laman A Brand in Afghanistan (17)

Laman A Brand in Afghanistan (19)

Laman A Brand in Afghanistan (18)

 

Laman A Brand in Afghanistan (20)

Laman A Brand in Afghanistan (21)

Laman A Brand in Afghanistan (22)

Laman A Brand in Afghanistan (23)

Laman A Brand in Afghanistan (24)

Laman A Brand in Afghanistan (25)

Laman A Brand in Afghanistan (26)

Laman A Brand in Afghanistan (27)

Laman A Brand in Afghanistan (28)

Laman A Brand in Afghanistan (29)

Laman A Brand in Afghanistan (30)

Laman A Brand in Afghanistan (31)

Laman A Brand in Afghanistan (32)

Laman A Brand in Afghanistan (33)

Laman A Brand in Afghanistan (34)

Laman A Brand in Afghanistan (35)

Laman A Brand in Afghanistan (36)

Laman A Brand in Afghanistan (37)

Laman A Brand in Afghanistan (38)

Laman A Brand in Afghanistan (39)

Laman A Brand in Afghanistan (40)

Laman A Brand in Afghanistan (41)

Laman A Brand in Afghanistan (42)

Laman A Brand in Afghanistan (43)

Laman A Brand in Afghanistan (44)

Laman A Brand in Afghanistan (45)

Laman A Brand in Afghanistan (46)

Laman A Brand in Afghanistan (47)

Laman A Brand in Afghanistan (48)

Laman A Brand in Afghanistan (49)

Laman A Brand in Afghanistan (50)

Laman A Brand in Afghanistan (51)

Laman A Brand in Afghanistan (52)

Laman A Brand in Afghanistan (53)

Laman A Brand in Afghanistan (54)

Laman A Brand in Afghanistan (55)

Laman A Brand in Afghanistan (56)

Laman A Brand in Afghanistan (57)

Laman A Brand in Afghanistan (58)

 

Laman A Brand in Afghanistan (60)

Laman A Brand in Afghanistan (59)

علی شیر شهیر و رقیه ابراهیمی هم‌کاران این گزارش بوده اند.