پس از گَرد و غُبار شدید، بارش باران هوای کابل را یک‌باره تغییر داد. خبرنامه لحظات کوتاه بارانیِ کابل را با تصویر روایت کرده است…

rainy Kabul (6)

rainy Kabul (4)

rainy Kabul (3)

rainy Kabul (12)

rainy Kabul (5)

rainy Kabul (14)

rainy Kabul (11)

rainy Kabul (8)

rainy Kabul (9)

rainy Kabul (10)

rainy Kabul (7)

rainy Kabul (1)

rainy Kabul (2)