حمایت از کودکان کار و خیابان جزء پروژه‌های اصلی افغانستان پس از سال 2001 میلادی بوده است. اما تا کنون این پدیده به صورت گسترده در این کشور وجود دارد. خبرنامه با صید 18 حالت زندگیِ کاری این کودکان نگاهی دارد به وضعیت عمومی آن‌ها که در ادامه می‌آید.

street children (21)

street children (20)

street children (19)

street children (18)

street children (17)

street children (15)

street children (14)

street children (13)

street children (12)

street children (11)

street children (10)

street children (9)

street children (8)

street children (7)

street children (6)

street children (5)

street children (4)

street children (2)