بهار فصل شروع دوباره زمین است. شروع یک زندگی تازه و جدید. گیاهان دوباره زنده می شوند و به زمین زندگی می بخشند، زیبایی می آفرینند و فصل رنگ‌هاست. در این فصل عالی حتا عکاسان نیز انرژی جدید برای کار پیدا می کنند. این همه زیبایی آن ها را نیز وادار می کنند خاطره خلق کنند. زیبایی ها را با لنز دوربین شان ثبت کنند. شماری از عکسان افغانستان لحظات زیبایی را ثبت کرده اند که با هم برخی های شان را می بینیم.

شکوفه گل بادام در ولایت دایکندی، توسط دوربین امان صداقت ثبت شده است

Flowers-in-spring

لاله های وحشی از نگاه حکیم مظاهر

Flowers-in-spring2

جوانه گیاه از دید حکیم مظاهر

Flowers-in-spring3

نگاره شکوفه های بهاری از لنز حبیب نظری

Flowers-in-spring4

روایتی از گلهای بهاری با دوربین ج.مونس

Flowers-in-spring5

عکس مجموعه لاله ها از محمد انور رحیمی

Flowers-in-spring6

شکوفه های ارغوان تپه گل غندی از نگاه محمد انور رحیمی

Flowers-in-spring7

روایت گل های بهاری از دید رقیه ابراهیمی

Flowers-in-spring8

روایت گل های بهاری از دید رقیه ابراهیمی

Flowers-in-spring9

شکوفه ی سفید از لنز دوربین ذاکر حسین ماندگار

Flowers-in-spring10