اول اپریل که معروف به اپریل فول ( احمق ساختن در ماه اپرل) است، در افغانستان جدیدا رایج شده است. این رواج جدید زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته که رسانه های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک در این سال ها از سوی شماری زیادی از کاربران افغان استفاده می‌شود.

اما در این روز در افغانستان دروغ‌های شاخداری گفته می‌شود. این دروغ‌ها اکثرن حول محور ازدواج، نامزدی، تصادف، و رفتن به اروپا و تاختن بر شخصیت های سیاسی، متمرکز است. برخی این دروغ‌ها قریب به واقعیت اند که شماری از نزدیکان و دوستان دورغ‌گویان را دست‌کم برای مدتی کوتاهی نگران می‌کند. اما برخی دیگر کلی واقعیت ندارند. این امر باعث شده است که واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی نسبت به روز اول اپریل یا اپریل‌فول در افغانستان نشان داده شود.

هوا کم‌کم تاریک می‌شود و خبرنامه سری به فیس‌بوک زده برخی از این کنش‌ها و واکنش‌ها و البته دروغ‌های اپریل‌فول را روایت کرده است.

April fool (1)

 

April fool (2)

 

April fool (3)

 

April fool (4)

 

April fool (5)

 

April fool (6)

 

April fool (7)

 

April fool (8)

 

April fool (9)

 

April fool (10)

 

April fool (11)

 

April fool (12)

 

April fool (13)

 

April fool (14)

 

April fool (15)

 

April fool (16)

 

علی شیر شهیر همکار این گزارش بوده است