زهرا توکلی

زهرا توكلي، پژوهش‌گر انستتیوت مطالعات استراتژيك خاورميانه در حوزه مطالعاتي مسایل ايران و همسايگان شرقي و مسایل خاورميانه است. او در عین حال، دکترا و ماستری روابط بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی ایران است. خانم توکلی نوشته‌های متعددی را در حوزه مسایل منطقه‌یی منتشر کرده است.