نعمت حیدری نژاد

دموکراسی سازی در افغانستان؛ آیا این کشور به سوی اقتدارگرایی لغزیده است؟

در جدیدترین ارزیابی مجلۀ اقتصادی (The Economist) در مورد شاخص دموکراسی در جهان افغانستان در فهرست کشاوری دیکتاتوری قرار گرفته است. در این گزارش، افغانستان در رده صدو چهل و…