تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

ورود به گورستان امپراطوری ها؛ ترس و امید غول اقتصادی آسیا در افغانستان

توسط - ورود به گورستان امپراطوری ها؛ ترس و امید غول اقتصادی آسیا در افغانستان

در پی ایجاد حکومت زیر حمایت امریکا در افغانستان، تمام حضور چین در این کشور خلاصه می شد به فراهم نمودن کمک های محدود اقتصادی و بشر دوستانه. بر بنیاد همین استراتیژی، چین چیزی در حدود 250 میلیون دالر کمک های اقتصادی و بشر دوستانه به افغانستان در چهارده سال اخیر فراهم نموده است. اما از آنجا که اوضاع امنیتی افغانستان به شدت...