کوماندوی افغانستان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

پاسداشت از قهرمانی؛ نگاه تصویری به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان

توسط - پاسداشت از قهرمانی؛ نگاه تصویری به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان

امنیت یکی از چالش های بزرگ افغانستان است که همواره نگرانی ها را در مورد آینده این کشور را به وجود می آورد. اما همزمان با این چالش، نیروهای امنیتی افغانستان نیز به نظر بسیاری ها باعث دلگری به آینده این کشور و تغییر وضعیت موجود می باشد. در سال جاری خورشیدی، برای اولین بار روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وارد...