چالش های زنان باردار |
تازه ها

پنج چالش بزرگ که اکثرا تازه‌عروسان با آن روبرو اند

توسط - پنج چالش بزرگ که اکثرا تازه‌عروسان با آن روبرو اند

زنان افغان همواره در طول سال‌های گذشته یکی از بخش‌های اساسی مورد توجه دولت و جامعه بین الملی بوده است. گزارش ها می‌رساند که وضعیت زنان در شهرهای بزرگ تغییر کرده است. با این حال، تا کنون نسبت به زنان در حوزه خانواده نگرش دوگانه وجود دارد. خوشبختی یعنی داشتن پسر پس از ازدواج در افغانستان، فرزند پسر در اولویت همه خانواده‌ها است. هنگامی که...