پنجشیر |
تازه ها, زندگی

رودخانه پنجشیر؛ تفریح‌گاه جهان‌گردان ماجراجو

توسط - رودخانه پنجشیر؛ تفریح‌گاه جهان‌گردان ماجراجو

هر چند سال ها جنگ و ویرانی از افغانستان چهرۀ زشت و وحشتناکی را در افکار عمومی بسیاری از نقاط جهان به وجود آورده، اما هنوز به این سادگی ها نمی شود چشم از زیبایی ها این سرزمین برداشت؛ کشوری که با همه زخم هایش هنوز زیباست و جهانگرد جذب می کند. شاید همین مسأله بوده که چهار جهانگرد، خانه و کاشانه را ترک...