پل ارتباط بین بیماران و خیرین |
تازه ها, زندگی

مددکاران اجتماعی؛ وژمه شکیب، استفاده از فیسبوک و ترویج فرهنگ انسان دوستی در افغانستان

توسط - مددکاران اجتماعی؛ وژمه شکیب، استفاده از فیسبوک و ترویج فرهنگ انسان دوستی در افغانستان

بسیاری از شهروندان افغان پس از هر انفجاری به صورت داوطلبانه به کمک همشهریان خود می شتابند و از هر راه ممکن می خواهند کمک کنند. برخی از این افراد زخمی ها را منتقل می کنند و برخی دیگر با اهدای خون می خواهند کمک کنند و شماری هم همدردی خود را در رسانه های اجتماعی نشان می دهند.

در...