پروژه آب رسانی |
تازه ها, روایت اقتصادی

تمرکز بر آب بهداشتی؛ بزرگترین پروژه آبرسانی در افغانستان کلید خورد

توسط - تمرکز بر آب بهداشتی؛ بزرگترین پروژه آبرسانی در افغانستان کلید خورد

قرار داد پروژه شماره یک آبرسانی کابل میان شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و شرکت ممتاز گروپ امروز در ارگ ریاست جمهوری این کشور منعقد شد. با بهره برداری این پروژه ده هزار خانواده از خدمات آب صحی آشامیدنی بهره ‌مند خواهد شد.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که پروژه شماره اول آبرسانی شهر کابل یکی از...