وضعیت بهداشت |
روایت اقتصادی

گزارش بانک جهانی: سکتور صحت در سایه‌ی سنگین ناامنی رشد چشم‌گیر داشته است

توسط - گزارش بانک جهانی: سکتور صحت در سایه‌ی سنگین ناامنی رشد چشم‌گیر داشته است

گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که پیشرفت‌ها در ارایه خدمات صحی از سال ۲۰۰۳ میلادی بدین‌سو در افغانستان، حتا در مناطق نا‌امن، به گونه‌ی چشم‌گیری بهبود یافته است.

بر اساس آمارهای که بانک جهانی ارایه داده است میزان مرگ‌ومیر اطفال زیر سن پنج سال، ۳۴ درصد کاهش را در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۰۳ میلادی نشان...