وزارت مخابرا ت افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

پس از ۷ ماه تعلیق؛ اتهام‌های مطرح شده علیه وزیر پیشین مخابرات افغانستان نادرست خوانده شد

توسط - پس  از ۷ ماه تعلیق؛ اتهام‌های مطرح شده علیه وزیر پیشین مخابرات افغانستان نادرست خوانده شد

حکومت افغانستان می گوید که دادستانی کل این کشور، اتهامات مطرح شده علیه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات پیشین این کشور را نادرست دانسته و حکم برائت او را در این زمینه صادر کرده است.

وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوجی افغانستان در ماه جدی سال گذشته از سوی حکومت این کشور به حالت تعلیق درآمد. پیش...