نفوذ طالبان در شهرستان ها |
تازه ها

گزارش سیگار؛ تسلط طالبان برمناطق افغانستان افزایش یافته است

توسط - گزارش سیگار؛ تسلط طالبان برمناطق افغانستان افزایش یافته است

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده که تسلط گروه طالبان بر مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است.

این دفتر در گزارش سه ماهه اخیرش به کنگره آمریکا که روز گذشته منتشر شده است، نوشته که حاکمیت دولت افغانستان از 72 درصد در عقرب سال 1394 به 57 درصد در عقرب سال جاری کاهش یافته...