مکاتب افغان ترک |
تازه ها, روایت سیاسی

سرانجام مکاتب افغان‌ترک در افغانستان؛ از تغییر مدیریت تا سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون‌ دالری وزارت معارف ترکیه

توسط - سرانجام مکاتب افغان‌ترک در افغانستان؛ از تغییر مدیریت تا سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون‌ دالری وزارت معارف ترکیه

با تغییر مدیریت و ماهیت فعالیت مکاتب افغان‌ترک در افغانستان، قرار است تعداد این مکاتب دو‌ برابر ‌شود. دولت ترکیه قصد دارد در کنار  اعمار دانشگاه زنان سید‌جمال‌الدین افغان در کابل، تعداد مکاتب افغان‌ترک را تا سال 2019، از 12 به 28 مکتب افزایش دهد و 10 مکتب تخنیکی و مسلکی دیگر را نیز ایجاد نماید.

دولت ترکیه برای اعمار...