معرفی وزیر داخله به کابینه |
تازه ها, روایت سیاسی

تغییرات تازه؛ معرفی ویس احمد برمک به عنوان نامزد وزیر وزارت داخله افغانستان

توسط - تغییرات تازه؛ معرفی ویس احمد برمک به عنوان نامزد وزیر وزارت داخله افغانستان

رییس جمهور افغانستان با صدور حکمی ویس احمد برمک را به عنوان نامزد وزیر وزارت داخله این کشور معرفی کرد.

در حکم رییس جمهور اشرف غنی آمده است که " به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (11) مادة شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم ویس احمد برمک، بحیث نامزد وزیر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، منظور...