مس رسلینگ |
تازه ها, زندگی

مس رسلینگ در افغانستان؛ رشته جدید ورزشی، زمینه حضور جهانی و تشکیل اولین تیم ملی زنان

توسط - مس رسلینگ در افغانستان؛ رشته جدید ورزشی، زمینه حضور جهانی و تشکیل اولین تیم ملی زنان

برای اولین بار فدارسیون پرورش‌اندام مس رسلینگ، کشتی جمعی، ویژه بانوان را برگزار کرد. در این رقابت‌ها نزدیک به 100 زن در وزن‌های متفاوتی شرکت کرده‌ بودند.

نورالهدا راستین شیرزاد، مربی و قهرمان رشته پرورش اندام و یکی از بنیان‌گذاران ورزش مس رسلینگ در افغانستان به خبرنامه گفت: "برای اولین بار امسال در 4 حمل رقابت‌های مس رسلینگ مردان را...