مرکز گرمی های مدرن در افغانستان |
تازه ها, زندگی

از دیروز تا امروز؛ آلودگی مرگبار هوا و تغییر ملموس در فرهنگ گرمایش خانه‌ها در افغانستان

توسط - از دیروز تا امروز؛ آلودگی مرگبار هوا و تغییر ملموس در فرهنگ گرمایش خانه‌ها در افغانستان

صدای سرفه‌های پیهم مجبورم می‌کند که به پشت سرم نگاه کنم؛ در حالی که عصا به دست دارد و لرزان لرزان گام بر می‌دارد، به من که می‌رسد، می‌گوید به زودی با این آلودگی هوا خواهد مرد. به نظر می‌رسد که سنش از هفتاد سال گذشته باشد.

او یکی از شهرودندان کابلی است که از دیرزمانی در این شهر زندگی...