مرجع تفسیر قانون |
تازه ها, روایت سیاسی

تقابل ارگ و مجلس؛ دادگاه عالی داور عادل؟

توسط - تقابل ارگ و مجلس؛ دادگاه عالی داور عادل؟

مجلس نمایندگان افغانستان، بدون توجه به مخالفت‌های ارگ ریاست جمهوری، با استیضاح وزیران، امروز هم طبق برنامه قبلی به استیضاح 4 وزیر دیگر کابینه پرداخت که در نتیجه 3 وزیر ابقا شدند؛ اما یک وزیر دیگر برکنار شد. وزرای زراعت و مالداری، مخابرات و تکنالوژی، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر، امروز در جلسه استیضاح شان حاضر نشدند، و بدون حضور آنها،...