محیط سرمایه گذاری |
تازه ها, روایت اقتصادی

محیط تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان بدتر شده‌است

توسط - محیط تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان بدتر شده‌است

بانک جهانی درتازه‌ترین تحقیق اش محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را در 190 اقتصاد جهان مورد بررسی قرارد داده است. یک؛ در گزارش سالانه این بانک، افغانستان در ردیف بدترین کشورهای قرار گرفته که محیط نامناسب برای سرمایه‌گذاری دارد و در این رده بندی جهانی، 183مین کشور جهان شده است. دو؛ شاخص‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری که بانک جهانی برای تحقیق امسال اش در 190 اقتصاد...