عاملین جنگ قندز |
تازه ها, روایت سیاسی

فشار مجلس نمایندگان؛ عوامل سقوط قندوز افشا شود

توسط - فشار مجلس نمایندگان؛ عوامل سقوط قندوز افشا شود

مجلس نماینده گان افغانستان فشارها را برای افشای عوامل پشت پرده سقوط شهر قندوز بر حکومت افغانستان افزایش داده است. اعضای مجلس نمایندگان افغانستان امروز تاکید کرده اند که سقوط دوباره شهر قندوز به دست طالبان باید جدی گرفته شود. فاطمه عزیز نماینده قندوز در مجلس نمایندگان گفت که دلایل سقوط شهر قندوز باید افشا شود. این نماینده با اشاره به جنگ قندوز و همچنین هزاران...