شهدای صالحین |
تازه ها, زندگی

دنیای مردگان؛ روایت گفت‌وگو با یک قبرکن

توسط - دنیای مردگان؛ روایت گفت‌وگو با یک قبرکن

عباس را بین قبرها درحالی یافتم که مشغول قبر کندن بود. او به سختی قبول کرد که باهم حرف بزنیم. از او خواستم که برای گفت‌وگو در سایه‌ای بنشینیم. حرفم را قبول کرد و در سایه‌ای بر روی قبری نشستیم. در نگاه اول او را خسته از کار یافتم. عرق از صورتش می چکید. موهایش رو به سفیدی رفته بود. او سن خود...