شرط صلح |
تازه ها, روایت سیاسی

قانون اساسی افغانستان؛ موانع تطبیق و جایگاه آن در مذاکرات صلح

توسط - قانون اساسی افغانستان؛ موانع تطبیق و جایگاه آن در مذاکرات صلح

سیزده سال قبل، قانون اساسی کنونی افغانستان از سوی لویه جرگه قانون اساسی به تصویب رسید. افغانستانی که سال ها جنگ، ناامنی و بی قانونی را سپری کرده بود و از این وضعیت به شدت رنج می برد، در تاریخ  14 جدی سال 1382، صاحب قانون اساسی شد که توسط لویه جرگه قانون اساسی که به تصویب رسید. این قانون با...