شاگردان |
تازه ها, زندگی

از افغانستان تا افغانستان؛ نگاه تصویری به دانش‌آموزانی که مکتب می‌روند

توسط - از افغانستان تا افغانستان؛ نگاه تصویری به دانش‌آموزانی که مکتب می‌روند

در آغاز سال جدید آموزشی 96، مکاتب در سراسر افغانستان آغاز شده است. دانش‌آموزان زیادی به مکتب می‌روند و همه ساله زنگ مکتب در ماه اول سال نواخته می شود. در سراسر دنیا دانش آموزان در آغاز سال شامل مکاتب می شوند. دوره مکتب برای همه شاگردان حیاتی و مهم می باشد. خبرنامه به مناسبت آغاز سال آموزشی جدید خورشیدی به اقتباس از گزارش...